ข้อมูลทั่วไป

ประวัติตำบลบางกระเจ้า

ตำบลบางกระเจ้าเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายรามัญ มีพื้นฐานดั้งเดิมเก่าแก่เป็นเวลานาน ชื่อตำบลบางกระเจ้าจากตำนานกล่าวว่า เป็นชื่อนกกระยางชนิด หนึ่งที่มีอยู่มากในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า นกกระเจา ต่อมาจึงเพี้ยนว่าเป็นบางกระเจ้า
              ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกระเจ้า

ที่ตั้ง    

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ้า  ตั้งอยู่เลขที่ 64 / 9 หมู่ที่ ตำบลบางกระเจ้า   อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสมุทรสาคร  ระยะห่างจากตัวจังหวัด  ประมาณ  11  กิโลเมตร   โดยมีถนนพระราม  2 เป็นเส้นทางคมนาคม  มีเนื้อที่ ทั้งหมด   1 ไร่ 2 งาน

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ                ตำบลชัยมงคล , ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร
          ทิศใต้               ติดต่อกับ              ตำบลบางหญ้าแพรก   อำเภอเมืองสมุทรสาคร
          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ                ตำบลท่าจีน   อำเภอเมืองสมุทรสาคร
          ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ                ตำบลบ้านบ่อ    อำเภอเมืองสมุทรสาคร

การปกครอง

ตำบลบางกระเจ้า มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๑ แบ่งการปกครองออกเป็น                         9    หมู่บ้าน  มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางกระเจ้า   รับผิดชอบ  จำนวน  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  หมู่  3, 4, 5, 6, 8, 9   ตำบลบางกระเจ้า
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชายทะเลบางกระเจ้า  รับผิดชอบ  จำนวน  3 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย    หมู่1, 2, 7   ตำบลบางกระเจ้า

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ   ตำบลบางกระเจ้า เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง  มีคลองสุนัขหอนไหลผ่าน

ลักษณะภูมิอากาศ    อากาศร้อน


สภาพทางเศรษฐกิจ

          พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบางกระเจ้า จะมีการคมนาคมที่สะดวก อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีมีความครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งไฟฟ้า  สามารถรองรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก และมีโรงงานอุตสากรรมขนาดใหญ่ รองรับแรงงานในตำบลบางกระเจ้า และตำบลใกล้เคียง
นอกจากธุรกิจภาคอุตสาหกรรมแล้ว พื้นที่ของตำบลบางกระเจ้ายังสามารถทำการเกษตรได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม มีลำคลองหลายสาย  ดินยังคงมีความอุดมสมบูรณ์จึงยังคงมีผลผลิตทางการเกษตรจากการทำน้ำตาลปีบจากมะพร้าว  ทำสวนพุทรา  และการเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้ง   ปลาต่างๆ  เป็นต้น

อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม , ทำสวน , ค้าขาย   และ   รับราชการ     รายได้เฉลี่ยประมาณ  36,000  บาท / คน / ปี

ศาสนา

          ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม   และ                 วัดวิสุทธาราม

การศึกษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ้า   รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  โรงเรียน
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น